Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden MC Accountants & Belastingconsulenten BV BVBA

1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten/bestellingen aan en overeenkomsten met MC Accountants & Belastingconsulenten BV BVBA of kortweg MCAB, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen .

2) Onder “klant” in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan al diegenen die bij MCAB beroep doen op haar diensten.

3) Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het geven of verstrekken van opdrachten, tenzij schriftelijk anders door MCAB vermeldt.

4) Een opdracht van diensten wordt geacht te zijn aanvaard, zodra deze telefonisch, schriftelijk, per fax of er email door klant aan MCAB is verstrekt en door laatstgenoemde in uitvoering is genomen of schriftelijk is aanvaard.

5) Het geven van een offerte is informatief en benadert de kostprijs en kan bijgevolg onder geen enkel beding als bindend beschouwd worden.

6) Een datum van uitvoering van de werken kan niet als bindend beschouwd worden. Een datum is slechts een informatieve mededeling.

Indien MCAB de werken niet uitvoert binnen de gestelde periode kan dit nooit het voorwerp uitmaken van een schadevergoeding.

7) Indien bij verloop van de diensten de loonlasten om om het even welke vorm van overmacht stijgen met meer dan 10%, wordt dit doorgerekend aan de klant.

8) Alle facturen van MCAB dienen contant betaald te worden. Na afloop van de vervaldatum wordt de klant van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder bijkomende schriftelijke ingebrekestelling en is onmiddellijk over het factuurbedrag een conventionele schadevergoeding verschuldigd van 10% met een minimum van 75euro, alsmede rente vanaf de vervaldatum ten bedrage van 1% per maand. Er wordt eveneens een administratiekost aangerekend dewelke forfaitair minstens 38 euro bedraagt.

9) Klant heeft onherroepelijk en ontegensprekelijk aanvaardt dat de diensten opgeschort worden zolang de voorgaande factuur niet betaald werd. De opschorting van de diensten kan geen voorwerp uitmaken voor het betalen van een schadevergoeding door MCAB aan de klant.

10) Indien de klant geen beroep meer wil maken van de diensten van MCAB dient dit drie maanden op voorhand per aangetekend schrijven medegedeeld te worden aan MCAB.

11) Indien MCAB, door het niet ontvangen van de openstaande facturen van de klant, verplicht is de diensten te stoppen, dient de klant een schadevergoeding te betalen die gelijk is aan het bedrag van de facturen van het voorgaande jaar. Indien de voorgaande periode minder dan 1 jaar bedraagt, wordt dit omgerekend op jaarbasis.

12) Alle kosten, zowel via gerechtelijke als buitengerechtelijke weg zijn volledig ten laste van de klant.

13) MCAB en de klant onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch Recht. Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn enkel de territoriaal bevoegde Rechtbanken van het arrondissement of kanton van exploitatiezetel (of de maatschappelijke zetel), die aanleiding geven tot het geschil, tenzij MCAB zou verkiezen zich tot een ander bevoegde rechtbank te wenden en dit o.g.v. art 624,2° van het Gerechtelijk wetboek, dit onverminderd het recht van de verkoper, of de overnemer van diens rechten, het geding in te leiden voor de rechtbank, bevoegd ratione loci volgens de woonplaats van de verweerder.

Privacy en copyright

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens.
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van MCAB.


De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MCAB verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

Disclaimer

MCAB kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst. De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen) zijn dan ook onder nadrukkelijk voorbehoud. 

MCAB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt. Behoudens de expliciete verbintenissen, is de aansprakelijkheid van MCAB beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

MCAB is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. MCAB is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van de overeenkomst door de klant, noch is MCAB aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Leuven, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.